Živě.cz o počítačích a internetu

Tipy a triky v Delphi, díl 89. - Vyhledávání a nahrazování textových řetězců v dokumentu aplikace Microsoft Word

Jan Šindelář - 7.5.2003

Vyhledávání a nahrazování textových řetězců v dokumentu aplikace Microsoft Word

Bude se jednat o klasické nahrazování typu "najdi a nahraď", přičemž si budeme moci zvolit všechny obvyklé parametry, tedy nahrazování všech výskytů řetězce nebo jen prvního nalezeného, rozlišování velikosti písmen a podobně.

Vše opět proběhne v režii OLE, takže je nutné mít nainstalován Word, v opačném případě dojde k chybě. Náš ukázkový příklad po stisku tlačítka najde všechny výskyty daného výrazu a nahradí jej jiným. Vše je uděláno kvůli lepšímu a univerzálnějšímu použití jako funkce se čtyřmi parametry. Prvním parametrem je jméno souboru dokumentu, který budeme prohledávat. Následují hledaný řetězec, dále nový řetězec, kterým jej nahradíme a konečně parametry hledání.

unit Unit1;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, ComObj, StdCtrls;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

  TWordReplaceFlags = set of (wrfReplaceAll, wrfMatchCase, wrfMatchWildcards);

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

function Word_StringReplace(ADocument: TFileName; const SearchString, ReplaceString: string; Flags: TWordReplaceFlags): Boolean;
const
  wdFindContinue = 1;
  wdReplaceOne = 1;
  wdReplaceAll = 2;
  wdDoNotSaveChanges = 0;
var
  WordApp: OLEVariant;
begin
  Result := False;
  if not FileExists(ADocument) then
  begin
    ShowMessage(`Dokument nebyl nalezen.`);
    Exit;
  end;
  try
    WordApp := CreateOLEObject(`Word.Application`);
  except
    on E: Exception do
    begin
      E.Message := `Word neni k dispozici.`;
      raise;
    end;
  end;
  try
    WordApp.Visible := False;
    WordApp.Documents.Open(ADocument);
    WordApp.Selection.Find.ClearFormatting;
    WordApp.Selection.Find.Text := SearchString;
    WordApp.Selection.Find.Replacement.Text := ReplaceString;
    WordApp.Selection.Find.Forward := True;
    WordApp.Selection.Find.Wrap := wdFindContinue;
    WordApp.Selection.Find.Format := False;
    WordApp.Selection.Find.MatchCase := wrfMatchCase in Flags;
    WordApp.Selection.Find.MatchWholeWord := False;
    WordApp.Selection.Find.MatchWildcards := wrfMatchWildcards in Flags;
    WordApp.Selection.Find.MatchSoundsLike := False;
    WordApp.Selection.Find.MatchAllWordForms := False;
    if wrfReplaceAll in Flags then WordApp.Selection.Find.Execute(Replace := wdReplaceAll)
    else WordApp.Selection.Find.Execute(Replace := wdReplaceOne);
    WordApp.ActiveDocument.SaveAs(ADocument);
    Result := True;
    WordApp.ActiveDocument.Close(wdDoNotSaveChanges);
  finally
    WordApp.Quit;
    WordApp := Unassigned;
  end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  Word_StringReplace(`C:\test.doc`,`puvodni text`,`novy text`,[wrfReplaceAll]);
end;

end.

Praktické využití této funkce již ponechám na vás. Mě osobně napadla jedna šikovná úloha, která by byla dost těžko ručně proveditelná, ale s využitím této funkce by to byla hračka. Představte si, že máte v jedné složce třeba 100 dokumentů. Najednou zjistíte, že je potřeba ve všech dokumentech něco změnit (například adresu nebo telefon). Načítat postupně všechny dokumenty ručně do Wordu a nahrazovat text tímto způsobem by asi bylo hodně pracné a pomalé. Přiznám se, že nevím, jestli Word umožňuje něco podobného provádět hromadně a automaticky. Vytvoříme-li si ale malý program, který bude využívat dnešní funkce, bude veškerá práce automatická a stačí jen jednou kliknout.