Živě.cz o počítačích a internetu

Tipy a triky v Delphi, díl 96. - Jak zjistit jméno aktuálního stylu, barevné schéma, které styl používá a velikost písma

Jan Šindelář - 25.6.2003

Jak zjistit jméno aktuálního stylu, barevné schéma, které styl používá a velikost písma

Už jsme si ukazovali testování, zda jsou styly zapnuté či dokonce jak odchytit přímo změnu stylu "za běhu". Teď je na řadě drobnost, která sice nemá přímo nějaký viditelný efekt či použití pro uživatele, ale přesto se nám někdy může hodit. Ukážeme si, jak zjistit jméno aktuálního stylu (tj. jméno souboru včetně cesty, kde je uložen), dále barevné schéma, které styl používá, a konečně velikost písma (např. normal, extralarge atd..).

Opět budeme využívat externí systémovou dll knihovnu a celý zdrojový kód bude vypadat následovně:

unit Unit1;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, ComObj;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;
  GetCurrentThemeName: function (pszThemeFileName: LPWSTR; cchMaxNameChars: Integer; pszColorBuff: LPWSTR; cchMaxColorChars: Integer; pszSizeBuff: LPWSTR; cchMaxSizeChars: Integer): HRESULT; stdcall;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  FileName, ColorScheme, SizeName: WideString;
  hThemeLib: THandle;
begin
  try
    hThemeLib := LoadLibrary(`uxtheme.dll`);
    if hThemeLib > 0 then GetCurrentThemeName := GetProcAddress(hThemeLib, `GetCurrentThemeName`);
    if Assigned(GetCurrentThemeName) then
    begin
      SetLength(FileName, 255);
      SetLength(ColorScheme, 255);
      SetLength(SizeName, 255);
      OleCheck(GetCurrentThemeName(PWideChar(FileName), 255, PWideChar(ColorScheme), 255, PWideChar(SizeName), 255));
      ShowMessage(PWideChar(FileName) + `  ` + PWideChar(ColorScheme) + `  ` + PWideChar(SizeName));
    end;
  finally
    FreeLibrary(hThemeLib);
  end;
end;

end.

Po stisknutí tlačítka budou všechny hledané informace vypsány pomocí ShowMessage. Zřejmě je zbytečné připomínat, že tato funkce má samozřejmě smysl pouze pod Windows XP a v ostatních verzích Windows se nestane nic.