Živě.cz o počítačích a internetu

Tipy a triky v Delphi, díl 124. - informace o BDE

Jan Šindelář - 21.1.2004

Potřebuje-li vaše aplikace ke svému běhu BDE (což není zdaleka nutná podmínka), určitě by bylo dobré programově ověřit, zda má uživatel BDE nainstalován. Celá problematika distribuce aplikace v součinnosti s BDE je téma téměř na samostatný článek a mnoho informací k této problematice se dočtete v jiném seriálu zde na Živě. Nám bude pro tentokrát stačit prosté ověření, že máme BDE k dispozici a pokud ne, může na to naše aplikace příslušným způsobem reagovat.

Možností jak ověřit přítomnost BDE je pochopitelně jako obvykle více. Můžeme například nahlédnout do systémového registru a hledat větev HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BORLAND\DATABASE ENGINE, kde bychom měli najít neprázdný řetězec u hodnoty CONFIGFILE01. S registry už jsme pracovali tolikrát, že je již zbytečné znovu opakovat způsob načítání údajů a proto nechám tento postup na vaší chuti.

Dalším ze způsobů, který si dnes ukážeme, je využít přímo knihovny BDE a její funkce. To ukazuje náš jednoduchý příklad. Podobným způsobem se dá zjistit i verze BDE, což ukazuje druhý příklad.

unit Unit1;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  StdCtrls, ExtCtrls, BDE;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

function BDE: Boolean;
begin
  Result := (dbiInit(nil) = DBIERR_NONE)
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
if BDE then ShowMessage(`BDE nainstalovan`)
      else ShowMessage(`BDE neni k dispozici`);
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  BDEver: SYSVersion;
begin
  DbiGetSysVersion(BDEver);
  ShowMessage(`verze BDE = ` + IntToStr(BDEver.iVersion));
end;

end.

Tolik tedy jemný úvod. Celá problematika databází v Delphi je velmi pěkně popsána v sérii článků, které začínají na výše uvedeném odkazu. Od nynějška se tedy tu a tam budeme setkávat i s jednoduchými tipy pro databáze.